DX系列 星球大战:欧比旺·克诺比 欧比旺·克诺比 DX OBI-WAN KENOBI OBI-WAN KENOBI


名称: DX OBI-WAN KENOBI OBI-WAN KENOBI
中文名: DX系列 星球大战:欧比旺·克诺比 欧比旺·克诺比
属性: 比例人形全年龄可动
定价: 1,930人民币
发售日: 2024年
比例: 1/6
制作: Hot Toys
系列: DX系列
角色: 欧比旺·克诺比
作品: 欧比旺·克诺比
尺寸: H=305mm
精品实物摄影